DFØ

Realistisk samtaletrening med ulike medarbeidere om gjenkjennelige utfordringer - lær å mestre den vanskelige samtalen!

Behovet var å utvikle en treningsarena bidrar til at flere ledere i staten velger å ta den vanskelige samtalen. Kompetansebehovet er stort og kretser rundt tre hovedområder: Teori (kommunikasjon, psykologi, jus og navigasjon1), samtalens struktur (maler og verktøy for samtaleprosessen) og praksis (trening på gjennomføring av den vanskelige samtaler)

Ofte knytter det seg ubehag, redsel, unngåelse og utsettelse til disse samtalene, men når samtalene er gjennomført så går de ofte bedre enn forventet. Usikkerheten blir beskrevet å være knyttet til egne eller andres følelser, redsel for å såre eller støte.

Oppgaver.


  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimediautvikling
  • Videoproduksjon
  • Teknisk løsning
  • Prosjektledelse
En treningsarena som bidrar til økt bevissthet og mestring.

I tillegg til selve gjennomføringen av samtalen, har målgruppen behov for å få bedre innsikt i hvordan de best kunne forberede og følge opp samtalen.

For at lederne skal velge å ta samtalen, må treningsarenaen bidra til økt bevissthet, mestring, dyktighet og trygghet hos lederne. Dette skapes gjennom trening, og ved gjentatt trening øker ledernes handlingskompetanse (som består av både kunnskap, holdninger og ferdigheter) i og om den vanskelige samtalen.

Treningsarenaen skal oppleves relevant for ledere på alle nivåer i staten uavhengig av ansiennitet og erfaring – fra toppleder til linjeleder, for både erfarne ledere og nye ledere.

Løsning og resultat


Resultatet har blitt et program hvor praktisk trening av den vanskelige samtalen står sentralt. Brukeren blir først trukket inn i en introduksjonsfilm fra en fiktiv statlig avdeling «Seksjonen» hvor en får treffe fem ulike medarbeidertyper med sine styrker og svakheter. Deretter velger brukeren hvem han/hun vil ta den vanskelige samtalene med.

Samtalene foregår mellom en virtuell leder og medarbeider. Brukeren trekkes inn i problemstillingene i samtalene og får se medarbeiderens ansiktsuttrykk og reaksjoner på det den virtuelle lederen sier. Underveis kan brukeren påvirke samtalens forløp gjennom å velge blant flere beslutningspunkt underveis i samtalene. Brukeren får da prøve ut og se hvordan medarbeideren reagerer på ulike utsagn fra sin leder.

Underveis på utvalgte steder i samtalene har vi knyttet til relevant teori om kommunikasjon, psykologi, jus, maler, verktøy og henvisninger til mer informasjon. Den samme informasjonen er også gjort tilgjengelig i en egen meny. Det er også gjort en rekke videointervju av fagfolk som forteller om sine erfaringer og kunnskaper om den vanskelige samtalen og gir konkrete råd.

Vi har benyttet film som sentralt virkemiddel for å oppnå gjenkjenning og identifikasjon hos målgruppen. Videre har vi brukt profesjonelle skuespillere til å spille troverdige medarbeidere. For å sikre kvalitet over det faglige innholdet har vi knyttet til oss fagfolk innen psykologi og ledelsesfag både som rådgivere og som representanter i referansegruppe.